Framtidstro och optimism

Tusen lyktor för barns rättigheter

Igår tändes det ljus på stortorget i Ängelholm för att uppmärksamma barnkonventionen. Förra året vid samma tid gjordes samma sak (se gärna inlägget från 2017, ibland förundras jag över det jag själv har i huvudet, det som sedan kommer ut via text). Barn har själva gjort samtliga lyktor som tändes då mörkret inföll. En härlig eftermiddag tillsammans med Andreas och barnbarnet Agnes avlutades med en stund på torget för eftertanke. Dotter Lisen och Phille var också med. Barnen tillhör framtiden!

Att få se en ny individ utvecklas från första dagen är överväldigande och privilegierat. Det ger många lyckliga ögonblick och magiska upplevelser. Barn ska utvecklas med en ljus framtidstro där optimism råder tycker jag. Vi mottar dagligen kaostänk från alltför många kanaler vilket inte är helt bra för vår existens enligt mig.

Jag tror att vår hjärna är gjord för att peppas med positivitet och lösningsfokus för att vi överhuvudtaget ska kunna förändra något i ”rätt” riktning och kunna må väl själv.

Jag är medveten om att barns utveckling hänger väl samman med den miljö och i de sammanhang det befinner sig i. Vi vuxna som förebilder har en oerhört betydelsefull roll i att få individen att växa som person, tro på sin egen förmåga, stärka positiva beteenden och värderingar.

Att finnas tillhands, lyssna aktivt och vara närvarande är viktigt och det är något jag själv som farmor vill eftersträva!

 

KÄRLEK- ett av det stora med hela livsresan!

 

Att fånga ögonblicken av total närvaro är storslaget!

 

 

 

 

 

Kommentera

Nybliven Farmor

 

Ett nytt Liv och en underbar Agnes hälsas Välkommen!

En fantastisk upplevelse, oförglömlig är den dagen vi träffades första gången (170823). Att se Dig och din mamma och pappa väckte starka känslor, blev rörd till tårar av den värme, lugn och kärlek du kom med.

 

3358 g och 51 cm lång kom du måndagen den 21 augusti.

En solig och skön kväll mötte Du världen.

Vi kommer att följa Dig på Livsfärden.

Med villkorslös KÄRLEK kommer vi dela Din väg genom livet,

det är för oss givet!


Now The Adventure Begins!

 

 

 

Du är vår ögonsten.

Tänk att få uppleva att bli farmor och farfar!


 

Kommentera

Women Deliver

IMG_0979[1]

Den här veckan borde jag varit i Köpenhamn!

Där har nämligen konferensen, Women Deliver arrangerats. Här har kvinnors och flickors rättigheter, hälsa och utbildning stått i centrum. Massor av intressanta ämnen har lyfts fram och stor vikt har lagts på de globala utvecklingsmålen där frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter har fått ett eget mål. Dessutom genomsyras de flesta av de 17 målen av jämställdhetsperspektiv. Jag har fått läsa om det i tidningen och tagit del av flera spännande intervjuer.

 FN har tagit fram globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA.”

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/

Delmål för mål 5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

5.a Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

 I sitt öppningstal lär danska kronprinsessan Mary konferensens högsta beskyddare ha sagt följande;

Kvinnor är världens största outnyttjade resurs och har fått ett erkännande i FN:s nya utvecklingsagenda. Framtidsvisionen är etablerad, nu gäller det att genomföra agendan. 

”Det är bara genom handlingar som orden får en mening”

 

Jag är oerhört tacksam över att leva här i Skandinavien och få känna mig fri, jämställd och kunna försörja mig. Idag sjunger jag på refrängen i Luffarvisan, ”Rasmus på luffen”

Jag vill vara fri som en fågel, fri som en fågel…

 

Inledningsbilden är hämtad ur Nordvästra Skånes tidningar 160519 och handlar om ”Girl Up”

Kommentera